530 183 184

Aktualności

05-06-2018

Konstytucja Biznesu – jakie zmiany wprowadza?

30 kwietnia br. zaczęła obowiązywać Konstytucja Biznesu, która nie tylko zastępuje wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., ale wyznacza zakres praw i obowiązków każdego przedsiębiorcy.

Czy Konstytucja biznesu wprowadziła zmiany, które ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej?
 
My uważamy, że tak – poniżej zmiany, które wydają się najważniejsze.

PO PIERWSZE…

„co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, czyli umożliwienie przedsiębiorcy podejmowania wszystkich działań, które nie są zabronione oraz takich, które nie zostały uregulowane przepisami prawa. Przedsiębiorca otrzymuje większy zakres swobody działania. Oczywiście, o ile te działania nie naruszają praw i wolności innych podmiotów.

Należy pamiętać, że dla działalności specjalistycznych nadal nadrzędnymi pozostają przepisy prawa lub treści zezwoleń wykonywania działalności w określonej sferze.

PO DRUGIE…

wątpliwości faktyczne zostaną rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorcy. Zasada zastosowana zostanie w przypadku postępowań przed organami władzy publicznej, jeżeli po przeanalizowaniu dostępnych dowodów dla danej sprawy, nadal będzie ona niejasna – organ zobowiązany jest przyjąć, że wątpliwości, które nie dają się usunąć w trakcie trwającego postępowania, rozstrzygnięte zostaną na korzyść przedsiębiorcy.

PO TRZECIE…

wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowanej, czyli zniesienie obowiązku rejestrowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, której miesięczne przychody nie przekraczają 50% wynagrodzenia minimalnego. Osoba fizyczna prowadząca taką działalność zostanie również zwolniona z obowiązku płacenia składek ZUS z tytułu prowadzenia własnej działalności.

PO CZWARTE…

„ulga na start”, czyli wsparcie dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Zgodnie z postanowieniami powyższej zmiany, przedsiębiorca nie jest zobligowany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy wykonywania działalności.

PO PIĄTE…

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli osoba, która odpowiadać będzie za prawidłowe praktyczne wdrażanie zasad Konstytucji Biznesu, a także chronić interesy MŚP. Celem wprowadzenia nowej instytucji był rozwój partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcą a organami administracji publicznej.

PO SZÓSTE…

przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność na określony czas lub bezterminowo, co do tej pory nie było możliwe, a dotychczasowe regulacje pozwalały na zawieszenie działalności na okres, który nie przekroczy 24 miesięcy. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie zobligowany do płacenia składek ZUS, nadal może go jednak skontrolować fiskus.

PO SIÓDME…

mniej wymagająca kontrola organów administracji publicznej. Od tej pory w sytuacji, w której niezbędne do prowadzenia sprawy informacje można uzyskać drogą mailową lub telefonicznie, organ kontroli nie będzie mógł zastosować wobec przedsiębiorcy wezwania do osobistego stawiennictwa.

PO ÓSME…

rozwój Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, czyli teleinformatycznej pomocy m.in. w:

- załatwianiu on-line spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach (np. US, ZUS).

NA KONIEC…

garść drobniejszych ułatwień, takich jak:

- nakaz przyjmowania pism i wniosków nawet kiedy są niekompletne;

- zakaz wymagania od przedsiębiorcy przedstawienia dokumentów oraz ujawniania danych, które nie są wymagane przepisami – dotyczy to również dokumentów, do których organ posiada dostęp;

- możliwość załatwienia części formalności drogą elektroniczną.


Autor: Dorota Dyś