530 183 184

Wzory dokumentów


Umowa o dzieło (prawa autorskie)

Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła, będącego zarazem utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Każdy utwór będący przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia staje się przedmiotem prawa autorskiego. Może to być na przykład artykuł naukowy, program komputerowy, fotografia, rysunek, projekt graficzny czy utwór muzyczny.

Jeżeli twórca wytworzy dzieło, które stanowi rezultat jego pracy, ma indywidualny charakter i jest przejawem działalności twórczej, to taki utwór od chwili jego powstania będzie korzystał z pełni praw przyznanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunkiem jest spełnienie wyżej wymienionych kryteriów.

Umowa o zachowanie poufności

Umowa o zachowanie poufności jest zawierana przez strony, które udzielają sobie informacji poufnych w związku z przewidywaną lub aktualną współpracą. Celem umowy o poufnościjest zabezpieczenie stron przed wykorzystaniem informacji poufnych uzyskanych w związku ze współpracą czy podczas negocjacji. Umowa taka tworzy pomiędzy stronami poufną więź mającą na celu dalszą ochronę przedmiotu wymiany. Umowy o poufności są często zawierane pomiędzy podmiotami, które kooperując ze sobą, muszą mieć dostęp do wiedzy na temat wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, danych finansowych i operacyjnych czy planów rozwoju.

Umowa spółki z o.o.

W umowie spółki wspólnicy określają wysokość kapitału, siedzibę, przedmiot działalności, zasady funkcjonowania spółki w tym uprawnienia i obowiązki Zarządu oraz wspólników. W umowie dostępnej w naszym sklepie znajdują się wszystkie obligatoryjne zapisy, które są konieczne do związania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ksh. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 5.000 zł, rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem Internetu.

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wymaga formy aktu notarialnego, ale podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki. Dla powstania spółki jawnej wymagane jest wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jawna jest spółką osobową. Nie posiada osobowości prawnej, tworzona jest zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnie zaufaniem. Każdy wspólnik odpowiada bowiem za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Cennik

Umowa o dzieło (prawa autorskie) 199 zł netto
Umowa o zachowanie poufności 149 zł netto
Umowa spółki z o.o 299 zł netto
Umowa spółki jawnej  199 zł netto

Pobierz

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem wzoru dokumentu lub chciałabyś zamówić szablon aktualnie niedostępny na stronie internetowej, skontaktuj się z nami mailowo: biuro@wirtualne-bz.pl.

Prześlemy proformę, a po odnotowaniu wpłaty, wyślemy Ci mailem zakupiony wzór dokumentu.

Gwarantujemy wysoką jakość wzorów. Nasze dokumenty są starannie przygotowane przez prawnika i nie mają nic wspólnego z dostępnymi w Internecie wzorami dokumentów, które można pobrać bezpłatnie.