Zastanawiasz się, czy i przez jaki czas firma, u której złożyłeś CV, może przechowywać Twoje dane?

Wyrok WSA z 2022 roku rozstrzygnął kwestię przechowywania CV przez pracodawcę po zakończeniu rekrutacji. W ostatnich latach Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Ministerstwem Cyfryzacji stały na odmiennych stanowiskach. UODO twierdził, iż dane osobowe kandydatów po zakończeniu rekrutacji powinny być niezwłocznie usuwane. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji powoływało się na art. 33 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), według którego pracodawca ma prawo przechowywać dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione.

Wyrok WSA

Po ogłoszeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2022 r. (II SA/Wa 542/22) można mówić o kroku w stronę ujednolicenia praktyki w omawianym zakresie. W wyroku tym WSA uchylił decyzję Prezesa UODO, w której udzielił on upomnienia pracodawcy, który według niego bezpodstawnie przetwarzał dane kandydatki do pracy po zakończonej rekrutacji.  

Według WSA pracodawca ma prawo przechowywać dane kandydatów do pracy w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym przede wszystkim potencjalnymi zarzutami o dyskryminację.

Czyli jak długo?

Według przepisów Prawa pracy czas na przedawnienie takich roszczeń wynosi 3 lata, dlatego też okres retencji danych przez niedoszłego pracodawcę może odpowiadać temu terminowi. Nie jest to ujednolicone stanowisko sądów ani organów, jednakże coraz więcej argumentów przemawia za takim rozwiązaniem.

Legalizacja pobytu jest nierozerwalnie połączona z procesem rekrutacji. W przypadku cudzoziemców należy stosować te same zasady przechowywania CV, co w przypadku pracowników, których zatrudnienie nie podlega ograniczeniom i nie wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na pracę.

CV cudzoziemca

Legalizacja pobytu jest nierozerwalnie połączona z procesem rekrutacji. W przypadku cudzoziemców należy stosować te same zasady przechowywania CV, co w przypadku pracowników, których zatrudnienie nie podlega ograniczeniom i nie wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na pracę.

Źródło: Gazeta Prawna https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1393976,cv-odrzuconego-kandydata.html

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8527131,rekrutacja-przechowywanie-danych-kandydatow-do-pracy.html