Wpis do CRBR – czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – jest obowiązkiem osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr podlega Ministrowi Finansów.

Co należy zrobić?

W przypadku nowych podmiotów gospodarczych, muszą się one zgłosić do CRBR w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS. W przypadku zmiany danych podmiotu, należy ją zgłosić w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli wskazać osoby fizyczne posiadające ponad 25% udziałów lub akcji lub sprawujące kontrolę nad podmiotami posiadającymi ponad 25% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub osobowej.

Uwaga! Sankcją za brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w odpowiednim terminie może być nałożenie na podmiot gospodarczy kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Co warto wiedzieć?

Zgłoszenia może dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie jest bezpłatne a podpisuje się je przy pomocy podpisu elektronicznego na dedykowanej stronie rejestru.

Jak możemy pomóc?

W ramach wirtualnego biura Zarządu przygotujemy dla Ciebie plik xml zawierający dane niezbędne do zgłoszenia. Przekażemy Ci również instrukcję, jak wgrać plik, wyślemy link i opiszemy procedurę krok po kroku.

Pomożemy Ci również przy zakładaniu spółki i wypełnianiu wniosków do KRS. Skontaktuj się z nami!