Krajowy Rejestr Sądowy w biurze Zarządu – zasady aktualizacji danych spółek kapitałowych

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.30-16.00
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

NAJBLIŻSZY TERMIN: 14.05.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wpływa na funkcjonowanie każdego biura Zarządu, gdyż nakłada na spółki szereg obowiązków aktualizacyjnych. Podczas szkolenia poznasz jej praktyczne aspekty. Dowiesz się, jakie zdarzenia powodują obowiązek aktualizacji, jak wypełnić wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

Szkolenie ma formułę warsztatów, analizujemy pisma sądowe i wypełniamy formularze sądowe krok po kroku. Przychodząc na szkolenie, zyskasz wiedzę i sprawność niezbędną przy sporządzaniu dokumentacji na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego.

Na szkoleniu analizujemy wnioski składane przez spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Program szkolenia

Co warto wiedzieć o Krajowym Rejestrze Sądowym?

 • Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie rejestru?
 • Rodzaje rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Jakie dokumenty zawierają akta spółek wpisanych do rejestru?
 • W jakim celu powstał rejestr przedsiębiorców? Podstawowe funkcje i wynikające z nich obowiązki spółek kapitałowych.
 • Elektroniczna baza rejestru przedsiębiorców, posługiwanie się wydrukiem elektronicznym, odpisem aktualnym i pełnym w obrocie gospodarczym.
 • Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe obowiązki spółek wpisanych do rejestru. Projekty kolejnych zmian i ich zakres.

Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Jakie dane  podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym? Zakres oraz sposób prezentacji danych w rejestrze.
 • Analiza odpisu aktualnego i pełnego – podstawowe różnice w zawartości odpisów, tryb uzyskiwania oraz przydatność w codziennej pracy.
 • Dlaczego należy aktualizować dane w rejestrze przedsiębiorców? Na czym polega zasada domniemania prawdziwości danych?
 • Konsekwencje uchybień – odpowiedzialność Zarządu i wspólników za wyrządzoną szkodę, przykłady uchybień i ich skutki, grzywna a postępowanie przymuszające.
 • W jakich przypadkach sąd rejestrowy dokona zmiany danych przedsiębiorcy z urzędu? Co to są dane istotne, jak uprawdopodobnić ich niezgodność ze stanem faktycznym.
 • Błędy i sprostowania we wpisach – obowiązek przedsiębiorcy do niezwłocznego powiadomienia sądu rejestrowego o błędach w rejestrze, przykłady pomyłek, zasady sporządzania pisma o sprostowanie, jego zawartość, konstrukcja, obowiązujące terminy.
 • Opłaty sądowe za wpis spółki do rejestru, zmianę danych przedsiębiorcy, wykreślenie z rejestru, złożenie sprawozdań. Wpisy wolne od opłat. Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej.
 • Kto podszywa się pod rejestr przedsiębiorców? Przykłady pism wysyłanych przez oszustów i ostrzeżenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak prawidłowo przygotować wniosek?

 • Podstawowe zasady wypełniania e-formualrzy na Portalu Rejestrów Sądowych.
 • Kto podpisuje wniosek do sądu? Osoby upoważnione do podpisania wniosku, kim jest pełnomocnik procesowy.
 • Przygotowanie załączników do wniosków – wymogi wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw na przykładach.

Warsztat

 • Zgłoszenie zmiany we władzach spółki (Zarząd/Rada Nadzorcza/prokurenci)
 • Zgłoszenie zmiany adresu
 • Zgłoszenie zmiany w strukturze właścicielskiej spółki (wspólnicy/akcjonariusze)
 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki (na przykładzie podwyższenia kapitału zakładowego)
 • Analiza pism sądowych (zarządzenie, zwrot wniosku, postanowienie)

Profil uczestników

 • asystentki
 • osoby prowadzące biuro
 • pracownicy biura Zarządu oraz biur nadzoru właścicielskiego
 • studenci
 • właściciele firm
 • członkowie Zarządu

Nauczymy cię…

 • jak prawidłowo wypełniać e-formularze do KRS
 • jak przygotować załączniki do wniosku i w jakich aktach prawnych szukać wskazówek
 • jakie wymogi formalne muszą spełniać dokumenty składane do sądu rejestrowego
 • jak poradzić sobie w sytuacji odmowy wpisu, zwrotu wniosku czy wezwania do uzupełnienia braków
 • jakie są konsekwencje uchybień w obowiązkach aktualizacyjnych spółek wpisanych do rejestru i jak im zapobiegać
 • jakie dane podlegają aktualizacji
 • jak czytać aktualny oraz pełny odpisz z rejestru przedsiębiorców
 • jak przygotować pismo przewodnie lub odpowiedz na korespondencję otrzymaną z sądu rejestrowego

Forma prowadzenia zajęć

 • warsztaty
 • wykład
 • case study (na przykładach podanych przez uczestników szkolenia)

W cenę wliczono

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia