Jeśli chcesz uzyskać Kartę Polaka, musisz wiedzieć, jak się do tego przygotować. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj najważniejsze wymagania stawiane osobom starającym się o ten dokument.

Co to jest Karta Polaka?

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest zrównana z obywatelstwem, niemniej jednak jest ważnym dokumentem, który ułatwia obcokrajowcom funkcjonowanie w Polsce.

O Kartę Polaka możesz ubiegać się wyłącznie, gdy nie posiadasz obywatelstwa polskiego lub nie otrzymałeś zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Polski.

Jakie uprawnienia ma posiadacz Karty Polaka?

Posiadacz Karty Polaka może korzystać m.in. z takich uprawnień, jak:

  • zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenie na pracę
  • podejmowanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, co obywatele Polski
  • odbywanie studiów i innych form kształcenia
  • korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych
  • korzystanie z ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
  • pierwszeństwo ubiegania się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.

Jakie warunki musisz spełnić?

Powinieneś:

  • złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego
  • wykazać swój związek z polskością przez podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji
  • wykazać, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej ALBO przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej przez okres co najmniej trzech ostatnich lat
  • złożyć oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957

Ważność Karty Polaka

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Istnieje możliwość przedłużenia ważności dokumentu na kolejne 10 lat. Jeśli masz ukończone 65 lat, karta będzie ważna na czas nieokreślony.

Pamiętaj! Urzędy bardzo wnikliwie analizują załączane dokumenty potwierdzające związek z polskością. Jeśli to możliwe, zaopatrz zagraniczne dokumenty w apostille, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień w rozpatrywaniu Twojego wniosku bądź odrzucenia wniosku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o Kartę Polaka lub o jej przedłużenie – skontaktuj się z nami!