Jeśli planujesz zatrudnić cudzoziemca, pamiętaj, aby zrobić to zgodnie z prawem. To na pracodawcy spoczywa ciężar legalności zatrudnienia. Niestety w Polsce cały czas uzyskanie zezwolenia na pracę wiąże się z szeregiem trudności, którym firmy muszą stawić czoła.

Kto może pracować bez zezwolenia?

Analizę legalności zatrudnienia warto rozpocząć od weryfikacji, czy nasz kandydat spełnia kryteria zwolnienia z zezwolenia na pracę. Katalog takich osób jest całkiem szeroki i jeśli okaże się, że możemy z niego skorzystać, to unikniemy skomplikowanych formalności w urzędzie wojewódzkim.

Bez zezwolenia na pracę można zatrudnić studentów studiów stacjonarnych, małżonków obywateli Polski, obcokrajowców posiadających kartę Polaka, kartę stałego pobytu w Polsce oraz kartę rezydenta UE, a także osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy humanitarnej (np. obywatele Białorusi). Do tej grupy należą również absolwenci polskich szkół ponadpodstawowych oraz absolwenci studiów stacjonarnych na polskiej uczelni.

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oprócz państw UE, do obszaru tego należą jeszcze Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz obywatele Szwajcarii.

Na mocy specjalnych przepisów również obywatele Ukrainy korzystają ze swobody zatrudnienia. Dla legalizacji ich zatrudnienia wystarczające jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie pracy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy. Należy to zrobić online na stronie internetowej: www.praca.gov.pl

Pamiętajcie, że umowa zawarta z obcokrajowcem może być zawarta w języku polskim, ale pracodawca powinien zapewnić również jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca.

Dla kogo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Republiki Armenii mogą podejmować pracę w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenia wydaje urząd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Czas oczekiwania na wydanie dokumenty wynosi od 7 do 14 dni, a samo uzyskanie dokumentu jest proste – należy prawidłowo wypełnić wniosek na stronie urzędu, wnieść opłatę (100 zł) i zaczekać na wpis oświadczenia do rejestru.

Pracodawca jest zobowiązany zgłosić zatrudnienie cudzoziemca w terminie 7 dni od rozpoczęcia przez niego pracy, ale nie później niż 6 miesięcy od wskazanego w oświadczeniu dnia rozpoczęcia pracy. Rozwiązanie umowy z cudzoziemcem również należy zgłosić do urzędu.

Wynagrodzenie cudzoziemca

Wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Cudzoziemców nie można dyskryminować, zaniżając wysokość wynagrodzenia. Nad przestrzeganiem tej zasady czuwa Urząd Pracy, który zawsze weryfikuje wnioski pod kątem odpowiedniej stawki wynagrodzenia na danym stanowisku. W toku postępowania może okazać się, że trzeba będzie skorygować stawkę cudzoziemca do poziomu średniego wynagrodzenia w danym województwie.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę?

Uzyskanie zezwolenia na pracę zajmuje najwięcej czasu, co jest źródłem frustracji pracodawców. Proces należy rozpocząć od uzyskania informacji starosty, tj. od testu rynku pracy. Mechanizm ten ma celu ochronę bezrobotnych poszukujących pracy, którzy mają pierwszeństwo zatrudnienia przed obywatelami innych krajów. Oczywiście pod warunkiem, że zgłoszą się na rozmowę rekrutacyjną, spełnią stawiane wymagania a pracodawca zdecyduje się na ich zatrudnienie. Uzyskanie informacji starosty zajmuje 7-14 dni. Bardzo ważne jest, aby wymagania stawiane kandydatom do pracy były racjonalne, ponieważ będzie musiał je spełnić również nasz kandydat obcokrajowiec.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę składa się elektronicznie przy pomocy portalu www.praca.gov.pl a czas oczekiwania wynosi 30-45 dni. Niestety pomimo wprowadzenia elektronicznych wniosków i usprawnień, nadal trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dodatkowo postępowanie może wydłużyć się o kolejne 30-60 dni w przypadku braków, które w toku postępowania może stwierdzić urząd.

Na co zwrócić uwagę?

Składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę należy zadbać o tłumaczenia przysięgłe dokumentów poświadczających wykształcenie i pracy cudzoziemca. Pracodawca nie może posiadać zaległości w opłacaniu składek ZUS. Braki w tym zakresie skutkują odmową wydania zezwolenia, co stanowi dla pracodawcy najgorszy z możliwych scenariuszy.

Co grozi za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca?

W Polsce, kary za nielegalne zatrudnienie mogą obejmować wysokie grzywny finansowe, a w niektórych przypadkach, również odpowiedzialność karną dla pracodawcy lub zakaz zatrudniania cudzoziemców.

Ile kosztuje pomoc WBZ w legalizacji pracy cudzoziemców?

Nasze biuro wspiera pracodawców w legalizacji pracy cudzoziemców. Działamy efektywnie, ponieważ mamy wieloletnią już praktykę w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę. Naszym atutem jest doświadczenie w pracy z urzędami oraz katalog zrealizowanych zleceń.

Cennik

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – 180 zł netto + 100 zł opłata urzędowa

Zezwolenie na pracę zwykłe – 650 zł netto + 100 zł opłata urzędowa

Zezwolenia na pracę dla członka Zarządu – 990 zł netto + 100 zł opłata urzędowa